Πιστοποίηση με το πρότυπο “SIR 2014”

Η Παραδεισιώτης Λτδ πιστοποιήθηκε και βραβεύτηκε με το πρότυπο SIR 2014” (Sound Industrial Relations).

Το συγκεκριμένο πρότυπο εκπονήθηκε το 2014 και αναθεωρήθηκε το 2016 στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις – Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

Το πρότυπο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εμπέδωση και κατανόηση αλλά κυρίως για την ορθή εφαρμογή της κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς της Κύπρου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προτύπου είναι η βαρύτητα και επικέντρωση σε θέματα εργατικού δικαίου, ενώ παράλληλα η ενσωμάτωση και ο αριθμός δοκιμασμένων καλώς και βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με τους σκοπούς και στόχους του προτύπου.