Πολιτική Απορρήτου της Παραδεισιώτης Λτδ

Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………………………….
 2. Σκοπός Πολιτικής Απορρήτου…………………………………………………………………………………..
 3. Αρχές επεξεργασίας δεδομένων……………………………………………………………………………….
 4. Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε………………………………………………………..
 5. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα………………………………………………………………..
 6. Σκοπός της επεξεργασίας………………………………………………………………………………………..

        6.Α Νομικές Βάσεις επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων………………………………

        6.Α.1 Εκτέλεση σύμβασης / συμβατική αναγκαιότητα……………………………………………………..

        6.A.2 Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις………………………………………………………………..

        6.Α.3 Έννομο συμφέρον…………………………………………………………………………………………….

        6.Α.4 Συγκατάθεση……………………………………………………………………………………………………

 1. Τα δικαιώματά σας………………………………………………………………………………………………..
 2. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα………..
 3. Επικοινωνίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα………………………………………………
 4. Πώς χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα……..
 5. Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτους…………………………………………………………………..
 6. Διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτες χώρες………………………………………………………………
 7. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας………………………………………………………….
 8. Καταστροφή, απώλεια ή παράνομη πρόσβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων…….
 9. Cookies………………………………………………………………………………………………………………
 10. Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (ΚΚΠ)…………………………………………………………….
 11. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων………………………………………………………………………

1. Εισαγωγή

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου») της εταιρείας ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ ΛΤΔ με αριθμό εγγραφής ΗΕ31186 (εφεξής καλούμενη ως η «εταιρεία») συντάσσεται βάσει των απαιτήσεων και/ή προνοιών που εισάγονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο Ν. 125(I)/2018 (εφεξής το «Νομοθετικό Πλαίσιο») όπως αυτοί τροποποιούνται και αντικαθίστανται από καιρό σε καιρό σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που διεξάγονται από την εταιρεία.

2. Σκοπός Πολιτικής Απορρήτου

2.1 Η εταιρεία μέσω αυτής της Πολιτικής Απορρήτου επιθυμεί σας ενημερώσει για τα μέτρα που έχει λάβει με σκοπό την εφαρμογή των προνοιών του Νομοθετικού Πλαισίου. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την φύλαξη και/ή διατήρηση των δεδομένων που επεξεργάζεται. Μέσω αυτής της Πολιτικής Απορρήτου σας ενημερώνουμε επίσης για τα δικαιώματά σας βάσει των προνοιών του Νομοθετικού Πλαισίου. Μέσω της διαφανούς διαδικασίας μας, θα είστε σε θέση να καταλάβετε ποια δεδομένα διατηρούμε για εσάς και γιατί.

2.2 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς συλλογής των δεδομένων σας, τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και διατηρεί τα δεδομένα σας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε. Σας παρέχουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σε σαφή και απλή γλώσσα, την οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά για να κατανοήσετε όχι μόνο τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αλλά και των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα δεδομένα που διατηρούμε.

2.3  «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2.4 Η εταιρεία μπορεί να επικαιροποιεί από καιρό σε καιρό, την Πολιτική Απορρήτου. Όταν προβούμε σε οποιαδήποτε επικαιροποίηση, θα σας κοινοποιήσουμε την επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου την οποία θα δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας, www.paradisiotis.com (https://bit.ly/2DnJEOX)

2.5 Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε για το εύρος και τους σκοπούς επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και για τα δικαιώματά σας καθώς επίσης και για να ελέγχετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης ή επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

3. Αρχές επεξεργασίας δεδομένων

3.1 Η εταιρεία στις πλείστες των περιπτώσεων λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και υπόκειται στις πρόνοιες του Νομοθετικού Πλαισίου. Η εταιρεία είναι υπεύθυνος να αποφασίζει τους σκοπούς της επεξεργασίας, τον τρόπο φύλαξης και διατήρησης των δεδομένων και έχει την υποχρέωση να σας ενημερώνει σχετικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που κατέχει, τα δικαιώματα σας καθώς και τον τρόπο άσκησης τους.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες συμμορφώνεται η εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

(α) Νομιμότητα, αντικειμενικότητας και Διαφάνεια: τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη, αντικειμενική και διαφανή επεξεργασία. Το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία που θα προκύψει και τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής.

(β) Περιορισμός του σκοπού: τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία ασυμβίβαστη με αυτούς τους σκοπούς. Η επεξεργασία περιορίζεται μόνο σε ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του καθορισμένου σκοπού.

(γ) Ελαχιστοποίηση δεδομένων: τα ληφθέντα προσωπικά δεδομένα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ό, τι είναι απαραίτητο για τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

(δ) Αρχή της ακρίβειας: τα δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Τα τυχόν ανακριβή δεδομένα διορθώνονται και ως εκ τούτου τυχόν περιττά δεδομένα διαγράφονται.

(ε) Περιορισμός περιόδου αποθήκευσης: τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό του σχετικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για τον προβλεπόμενο σκοπό της επεξεργασίας. Τα δεδομένα, όπου είναι δυνατόν, αποθηκεύονται με τρόπο που εμποδίζει ή περιορίζει την αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων.

(στ) Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: η εταιρεία εγγυάται ότι τα δεδομένα επεξεργάζονται κατά τρόπο που διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και ότι τα δεδομένα προστατεύονται σωστά από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία καταστροφή ή απώλεια και καταστροφή ή ζημία. Η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων εξασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

(ζ) Λογοδοσία: η εταιρεία είναι υπεύθυνος και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με αυτή την Πολιτική Απορρήτου και με το Νομοθετικό Πλαίσιο.

 

4. Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

4.1 Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε διάφορες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρεία θα περιορίσει τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων στα απαραίτητα Δεδομένα όπως περιγράφεται στην Ενότητα 6 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

4.2 Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):

 • Βασικά Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,
 • του ονόματος,
 • της ταχυδρομικής διεύθυνσης κατοικίας ή διαμονής,
 • της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • του αριθμού τηλεφώνου,
 • Αριθμός λογαριασμού/ΙΒΑΝ

4.3 Η εταιρεία μπορεί επίσης να επεξεργάζεται ορισμένες ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς και μόνο με βάση ρητή συγκατάθεση ή με οποιαδήποτε άλλη νομική βάση, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 6 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

4.4 Αυτές οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • Πληροφορίες σχετικά με την φυσική και/ή ψυχική υγεία ή ιατρικές καταστάσεις,
 • Πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή,
 • Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,
 • Πολιτικά φρονήματα, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετήσιο προσανατολισμό, σεξουαλική ζωή,
 • Βιομετρικές πληροφορίες σχετικά με τα φυσικά ή φυσιολογικά χαρακτηριστικά.

Ειδικές κατηγορίες Δεδομένων όπως αναφέρονται πιο πάνω, δεν μπορούν να επεξεργαστούν εάν δεν ισχύουν τα πιο κάτω:

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της εταιρείας ή του υποκειμένου στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου σε περιπτώσεις όπου το υποκείμενο δεδομένων είναι φυσικά ή νομικά ανίκανος να δώσει συναίνεση.
 • η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των νόμιμων δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων δεδομένων,
 • η επεξεργασία αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και την τήρηση δικαστικών αποφάσεων.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς,
 • ρητή συγκατάθεση.

 

5. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα

5.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται:

 • Από εσάς του ίδιους αυτοπροσώπως και/ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή μέσω τηλεφώνου και/ή με άλλο τρόπο,
 • Από τρίτους (π.χ. συνεργάτες σας). Οι εν λόγω τρίτοι έχουν υποχρέωση εμπιστευτικότητας,
 • Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες από άλλες διαθέσιμες πηγές, αν αυτό δικαιολογείται κατά περίπτωση. Τέτοιες περιπτώσεις είναι συγκεκριμένες και θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση.

5.2 Είναι καθήκον και ευθύνη σας να μας παρέχεται επικαιροποιημένα δεδομένα, έτσι ώστε η εταιρεία να διατηρεί και να επεξεργάζεται στην βάσει των όσων αναφέρονται στην Ενότητα 6 της Πολιτικής Απορρήτου, Προσωπικά Δεδομένα ακριβή, ορθά και δεόντως επικαιροποιημένα.

5.3 Σε περίπτωση νομικού προσώπου στην οποία παρέχονται Προσωπικά Δεδομένα οποιουδήποτε φυσικού προσώπου που σχετίζεται με το νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, των μετόχων και γραμματέων) ή σε περίπτωση που ως φυσικό πρόσωπο παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου εκτός του εαυτού σας, πρέπει να επιβεβαιώνεται και εγγυείστε ότι το φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, έχει συναινέσει σε αυτό και έχει ενημερωθεί, δια της παρούσης Πολιτικής Απορρήτου, για τον τρόπο συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας και διατήρησης των Προσωπικών του Δεδομένων καθώς επίσης και για τα δικαιώματά του σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα .

6. Σκοπός της επεξεργασίας

6.1 Θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε, θα επεξεργαζόμαστε, θα αποθηκεύουμε, ή θα διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπου είναι απαραίτητο και μόνο βάσει των όσων αναφέρονται στην Ενότητα 6 της παρούσας Πολιτικής.

Παρακάτω παρατίθενται λεπτομερέστερα οι νομικές βάσεις στις οποίες γίνεται η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

6.Α Νομικές Βάσεις επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Πιο κάτω περιγράφεται η νομική βάση για την οποία τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν:

6.Α.1 Εκτέλεση σύμβασης / συμβατική αναγκαιότητα

 

6.A.1.1 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ή καθηκόντων που απορρέουν από αυτή την σύμβαση (π.χ. σύμβαση παροχής υπηρεσιών).

6.Α.1.2 Με βάση τη συμβατική αναγκαιότητα μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να επεξεργαστούμε και να αποθηκεύσουμε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα δεδομένα (ενδεικτικά):

 • Ονοματεπώνυμο,
 • αριθμό ταυτότητας,
 • υπογραφή,
 • ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής και/ή κατοικίας,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.A.1.3 Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν δεν συμφωνείτε να μας παράσχετε τα Δεδομένα που απαιτούνται βάσει της συμβατικής αναγκαιότητας, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να συνάψουμε συμβατική σχέση μας σας και/ή να χρειαστεί να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την συμβατική σχέση που έχουμε ήδη συνάψει μαζί σας.

 

6.A.2 Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις

6.A.2.1 Η εταιρεία υποχρεούται από το νόμο να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς.

H επεξεργασία συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των απαραίτητων Προσωπικών Δεδομένων γίνεται με σκοπό:

 • η εταιρεία να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε και όλες τις νομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις (εφεξής «Κ.Δ.Π») εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ε.Ε»),
 • να χρησιμοποιούνται σε δικαστήρια, ρυθμιστικούς οργανισμούς και άλλες δημόσιες ή αρμόδιες ή φορολογικές αρχές ή άλλες αρχές, κυβερνητικές ή μη, εντός ή εκτός της Ε.Ε,
 • την προστασία των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας,
 • να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση εγκλημάτων.

6.A.2.2 Η εταιρεία μπορεί να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει, να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα (ενδεικτικά):

 • ονοματεπώνυμο,
 • Αριθμός διαβατηρίου/ταυτότητας

6.Α.3 Έννομο συμφέρον

6.A.3.1 Μπορούμε να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να χρησιμοποιούμε και να αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως διεύθυνση ΙΡ για σκοπούς εξυπηρέτησης εννόμου συμφέροντος της εταιρείας, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

6.A.3.2 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους στην εταιρεία, τους κατοίκους της εταιρείας  και την ιδιοκτησία μας.

 

6.A.3.3 Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται μεταξύ άλλων (ενδεικτικά):, για τους πιο κάτω σκοπούς:

 • παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, συστημάτων πληροφόρησης τεχνολογίας και επικοινωνιών.
 • εξασφάλιση της συνεχούς και εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και της ανάκαμψης σε περίπτωση καταστροφής των συστημάτων τεχνολογίας και πληροφοριών και σε άλλες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 • διασφάλιση της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παρακολούθησης της πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών στα συστήματα πληροφοριών μας με σκοπό την πρόληψη επίθεσης στον κυβερνοχώρο (cyber-attack), μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τηλεπικοινωνιών, εμπορικών ή άλλων συστημάτων και ιστότοπων.
 • παροχή διαβεβαίωσης για τη διαχείριση των κινδύνων της εταιρείας.
 • προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας.

 

6.Α.4 Συγκατάθεση

6.Α.4.1 Για ειδικές κατηγορίες δεδομένων, καθώς και για σκοπούς έρευνας, στατιστικής ή για σκοπούς αποστολής ενημερωτικών δελτίων μπορούμε να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να επεξεργαζόμαστε και να αποθηκεύουμε Προσωπικά Δεδομένα μόνον εφόσον έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση.

6.A.4.2 Με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να επεξεργαστούμε και να αποθηκεύσουμε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα (ενδεικτικά): :

 • Ονοματεπώνυμο,
 • Αριθμό τηλεφώνου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής και/ή κατοικίας.

7. Τα δικαιώματά σας

7.1 Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι είστε πλήρως ενημερωμένοι για τα δικαιώματά σας σε σχέση με όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε.

7.2 Ως εκ τούτου, όλα τα δικαιώματα, ο τρόπος και οι περιστάσεις υπό τις οποίες μπορούν να ασκηθούν τα δικαιώματα αυτά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω ή εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε ή αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που δεν απαντώνται στην Πολιτική Απορρήτου ή αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο στο υπεύθυνο άτομο που χειρίζεται θέματα συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 25554000.

ΔικαιώματαΕπεξήγηση
Πρόσβαση – Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων οποιωνδήποτε και όλων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ εσάς και της εταιρείας, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε Προσωπικά σας Δεδομένα, καθώς και ποια Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και τον τρόπο αυτής της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Αν θέλετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που κατέχονται από την εταιρεία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25554000.

Λάβετε υπόψη ότι διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την επαλήθευση ταυτότητας πριν από την αποκάλυψη οποιωνδήποτε δεδομένων.

Διόρθωση – Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή Προσωπικά Δεδομένα και να ενημερώσετε/συμπληρώσετε ελλιπή Προσωπικά Δεδομένα.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από τα Προσωπικά Δεδομένα που κατέχει η εταιρεία είναι ανακριβή, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία αυτών των Προσωπικών Δεδομένων και να διορθώσετε τις ανακρίβειες.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο  25554000.

Διαγραφή – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων σε περίπτωση που πιστεύετε ότι :

·         τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,

·         η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας την οποία έχετε ανακαλέσει,

·         η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι παράνομη,

·         τα Προσωπικά σας Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση,

·         τα Προσωπικά σας Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με ένα έννομο συμφέρον της εταιρείας ή ενός τρίτου μέρους και αντιτίθεστε σε αυτήν την επεξεργασία και εμείς (ή το τρίτο μέρος κατά περίπτωση) δεν έχουμε επιτακτικό έννομο συμφέρον.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο 25554000.

Περιορισμός – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν:

·         διερευνούμε κατά πόσο οποιοδήποτε από τα Προσωπικά σας Δεδομένα που κατέχονται από την εταιρεία είναι ανακριβή,

·         τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εταιρεία σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά ζητάτε τα Δεδομένα αυτά για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

·         η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι παράνομη και επιλέγετε να ασκήσετε το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας αντί το δικαίωμα διαγραφής όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,

·         εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι στους οποίους βασιζόμαστε για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο 25554000.

Φορητότητα – Έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή να ζητάτε να διαβιβάζουμε τέτοια Προσωπικά Δεδομένα σε άλλο τρίτο μέρος (όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό) σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας ή όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Σε περίπτωση που ζητάτε να διαβιβάσουμε τα Δεδομένα αυτά απευθείας σε τρίτους, η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνος για την οποιαδήποτε χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από τρίτους, η οποία θα διέπεται από τη συμφωνία που θα έχουν συνάψει αυτοί με εσάς και από οποιαδήποτε δήλωση απορρήτου (privacy statement) θα σας έχουν παράσχει.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο 25554000.

Εναντίωση – Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή βάσει του έννομου συμφέροντος που περιγράφεται στην Ενότητα 7 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου – εκτός αν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι ενδέχεται να υπερισχύσουν των συμφερόντων σας, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Η εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να περιορίσει ή να διακόψει την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εντελώς ή, εάν ζητηθεί, να διαγράψει τις πληροφορίες σας.

Ανάκληση συγκατάθεσης – Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.Σε περίπτωση που η εταιρεία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας γραπτό αίτημα στο paradisiotis@paradisiotis.com .
Υποβολή καταγγελίας – Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το  υπεύθυνο άτομο που χειρίζεται θέματα συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, το οποίο θα διερευνήσει το θέμα.

Αναμένουμε να είμαστε πλήρως σε θέση να αντιμετωπίσουμε τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχετε άμεσα σε πρώτο στάδιο; ωστόσο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το δικαίωμά σας να απευθυνθείτε οποιαδήποτε στιγμή στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να υποβάλετε οποιαδήποτε καταγγελία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας διαμονής σας ή του τόπου εργασίας σας ή του τόπου όπου η ισχυριζόμενη παράβαση έχει πραγματοποιηθεί όταν αυτός ο τόπος βρίσκεται εντός της Ε.Ε.

Να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) – Έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων.Έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε απόφαση, βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Στο παρόν στάδιο, η εταιρεία δεν διαθέτει αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων όσον αφορά τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

8. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

8.1 Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ή/και τον σκοπό της επεξεργασίας και της χρήσης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Ως εκ τούτου, όταν η εταιρεία αποφασίσει να επεξεργαστεί ή να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για άλλο σκοπό εκτός από τον σκοπό για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, χρησιμοποιήθηκαν και αποθηκεύτηκαν αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα, θα σας παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για μια τέτοια αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του νέου σκοπού βάσει του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ή/και θα υποβληθούν σε επεξεργασία καθώς και όλα τα δικαιώματά σας όπως περιγράφονται στην Ενότητα 7 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Όπου η συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητη για μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία, θα διασφαλίζουμε ότι έχει δεόντως ληφθεί.

9. Επικοινωνίες σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

9.1 Μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δώσει, με σκοπό να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων των πληροφοριών σχετικά με το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

10. Πώς χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

10.1 Θα χρησιμοποιούμε, θα κοινοποιούμε και θα διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο όταν είναι απαραίτητο στο πλαίσιο διεξαγωγής των νόμιμων δραστηριοτήτων μας, της εκπλήρωσης των εννόμων μας υποχρεώσεων και στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος προς εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος ή άσκησης δημόσιας εξουσίας.

11. Κοινοποίηση πληροφοριών σε τρίτους

11.1 Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους παραλήπτες και/ή κατηγορίες παραληπτών (ενδεικτικά):

 • οργανισμούς που παρέχουν εφαρμογές, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων ή υπηρεσίες πληροφορικής στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων λογισμικού cloud-based, διαχείρισης ταυτότητας, φιλοξενίας ιστοσελίδων (web-hosting), ανάλυσης δεδομένων, υπηρεσιών ασφάλειας και αποθήκευσης,
 • ασφαλιστές και επαγγελματικούς συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών συμβούλων,
 • κυβερνητικούς οργανισμούς και/ή αρχές (π.χ. Αστυνομία, φορολογικές αρχές) και άλλους τρίτους, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • οργανισμό εταιρείας παροχής λογισμικού του Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (ΚΚΠ)

11.2 Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όπου έχουμε τη ρητή και γραπτή συγκατάθεσή σας,
 • απαιτείται για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων και/ή δραστηριοτήτων μας,
 • όταν ζητείται από οποιαδήποτε αρμόδια ή άλλη αρχή,
 • όταν απαιτείται από το νόμο και από τις αρχές, τα δικαστικά όργανα, κυβερνητικούς οργανισμούς, φορολογικές αρχές ή ρυθμιστικούς φορείς ή/και άλλες αρμόδιες αρχές, κυβερνητικές ή μη, εγκατεστημένες ή εγκατεστημένες εντός ή εκτός της Ε.Ε.

11.3 Οι τρίτοι στους οποίους κοινοποιούμε ή /και διαβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, να αποκαλύπτουν ή να κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός του σκοπού για τον οποίο τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν και/ή διαβιβάστηκαν.

11.4 Δεν θα αποκαλύψουμε σε τρίτους τα Προσωπικά σας Δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

11.5 Σημειώστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται, διαβιβάζονται, συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται εντός Ε.Ε.

11.6 Εάν θέλετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που κατέχονται από τρίτους ή εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας ή αποθήκευσης των Προσωπικών σας Δεδομένων από τα τρίτα μέρη, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25554000.

12. Διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτες χώρες

12.1 Μπορεί να κοινοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε παραλήπτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ε.Ε. όταν:

 • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η χώρα ή ο οργανισμός στον οποίο κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα προστατεύσει τα Δεδομένα σας επαρκώς,
 • η διαβίβαση έχει εγκριθεί από την σχετική αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων,
 • έχουμε συνάψει σύμβαση με τον οργανισμό με τον οποίο μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα (με όρους που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας) για να εξασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

13. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

13.1 Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για όσο διάστημα θεωρούμε απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, και/ή για όσο χρονικό διάστημα  απαιτείται από τον νόμο ή κανονισμούς και/ή Κ.Δ.Π και/ή για χρονική περίοδο που μπορεί να είναι νόμιμα δικαιολογημένη και πάντοτε συμφώνως με τις πρόνοιες της πολιτικής διατήρησης δεδομένων.

13.2 Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κρατούνται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όταν απαιτείται εκτεταμένος χρόνος διατήρησης από το νόμο ή κανονισμούς  και/ή Κ.Δ.Π και/ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων ενώπιον Δικαστηρίου ή Διαιτητικού Δικαστηρίου.

14. Καταστροφή, απώλεια ή παράνομη πρόσβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων 

14.1 Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που λαμβάνουμε για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25554000.

14.2 Σε περίπτωση οποιασδήποτε απώλειας ή καταστροφής ή άλλης μορφής παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

15. Cookies

Τα cookies είναι μικρά πακέτα που ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο για να μπορείτε να εκτελείτε πολλές λειτουργίες στον ιστότοπο καθώς και να ρυθμίζετε το περιεχόμενο στις προτιμήσεις σας. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι η απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστότοπού του είναι ισχυρή και βελτιωμένη.

Από αυτά, τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies θα αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε επίσης την επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies. Ωστόσο, η εξαίρεση από ορισμένα από αυτά τα cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.

 

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν τη χρήση ενός ιστότοπου, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως πλοήγηση σελίδων και πρόσβαση σε ασφαλή περιοχές του ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Τα στατιστικά cookies βοηθούν τους κατόχους ιστότοπων να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με ιστότοπους συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Τα marketing cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών σε ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίζονται διαφημίσεις που είναι σχετικές και ενδιαφέρον για τον μεμονωμένο χρήστη.

 

Ακολουθεί μια πιο λεπτομερής επεξήγηση των cookies που χρησιμοποιούνται:

 

Όνομα Cookie

Provider

Τύπος

Λήξη

Σκοπός

Κατηγορία: Απαραίτητα

cookielawinfo-checkbox-necessary

paradisiotis.com

HTTP

1 χρόνο

Καθορίζει εάν ο χρήστης έχει αποδεχτεί το πλαίσιο συναίνεσης των cookies.

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

paradisiotis.com

HTTP

1 χρόνο

Καθορίζει εάν ο χρήστης έχει αποδεχτεί το πλαίσιο συναίνεσης των cookies.

elementor

paradisiotis.com

HTML

Persistent

Χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με το WordPress θέμα του ιστότοπου. Το cookie επιτρέπει στον κάτοχο του ιστότοπου να εφαρμόσει

ή αλλάξει το περιεχόμενο του ιστότοπου σε πραγματικό χρόνο.

Κατηγορία: Στατιστικά

_ga

paradisiotis.com

HTTP

2 χρόνια

Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

_gat

paradisiotis.com

HTTP

1 μέρα

Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να ρυθμίσει το ρυθμό αιτημάτων

_gid

paradisiotis.com

HTTP

1 μέρα

Καταγράφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

collect

google-analytics.com

Pixel

Session

Χρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε συσκευές και κανάλια μάρκετινγκ

Κατηγορία: Μάρκετινγκ

__fb_chat_plugin

paradisiotis.com

HTML

Persistent

Χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το widget συνομιλίας στο Facebook στον ιστότοπο.

common/cavalry_endpoint.php

facebook.com

Pixel

Session

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών από πολλούς ιστότοπους, προκειμένου να παρουσιάσει πιο σχετική διαφήμιση

– Αυτό επιτρέπει επίσης στον ιστότοπο να περιορίσει τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται η ίδια διαφήμιση

 

 

16. Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (ΚΚΠ)

16.1 Στην εταιρεία υπάρχουν ενδείξεις ότι το ΚΚΠ είναι σε λειτουργία. Οι εικόνες που καταγράφονται, αποθηκεύονται με ασφάλεια και υπάρχει πρόσβαση σε αυτές μόνο σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη (π.χ. να εξετάσουμε ένα περιστατικό). Χρησιμοποιούμε τις εικόνες που καταγράφονται στο ΚΚΠ για σκοπούς προαγωγής της ασφάλειας των εργαζομένων στην εταιρεία , των κατοίκων της εταιρείας και του κοινού, πρόληψης και αποτροπής του εγκλήματος και άσκησης και υπεράσπισης νομικών αξιώσεων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει εικόνες του ΚΚΠ στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το Νομοθετικό Πλαίσιο.

Ειδικότερα, η εταιρεία χρησιμοποιεί σύστημα ΚΚΠ για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • προστασία των εργαζομένων,
 • να διώκονται οι παραβάτες και να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία για σκοπούς άσκησης ποινικής δίωξης στα δικαστήρια,
 • αποτροπή και περιορισμός παράνομης δραστηριότητας,
 • παροχή ασφαλέστερου περιβάλλοντος στους εργαζομένους, και στους επισκέπτες, ·
 • παρακολούθηση συμβάντων που σχετίζονται με την λειτουργία και την ασφάλεια της εταιρείας,
 • παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών,
 • επαλήθευση πιθανών αξιώσεων.

16.2 Οι καταγραφές στο ΚΚΠ διαγράφονται αυτόματα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα όχι πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών εκτός και αν ένεκα συμβάντος όπως π.χ. έγκλημα, απαιτείται έρευνα.

17. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

17.1  Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο ΥΠΔ εμπλέκεται και συμμετέχει σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτό το στάδιο, αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το υπεύθυνο άτομο που χειρίζεται θέματα συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ της εταιρείας στον πιο κάτω τηλεφωνικό αριθμό και/ή στην πιο κάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τηλέφωνο: 25554000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: paradisiotis@paradisiotis.com