Γεωργικές πρακτικές αναγέννησης για προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή σε ευαίσθητες περιοχές της Ε.Ε

Ο πρωταρχικός στόχος του AgrOassis είναι να βοηθήσει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον αγροτικό τομέα. Για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα, η AgrOassis θα αναπτύξει, θα επιδείξει και θα προωθήσει καινοτόμες τεχνικές, βέλτιστες πρακτικές, μεθόδους και προσεγγίσεις, καθώς και λύσεις κοντά στην αγορά σε περιοχές που σήμερα εκτίθενται στην ερημοποίηση. Ως συνέπεια της ακατάλληλης χρήσης γης και των δασικών πυρκαγιών, αυτές οι περιοχές αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή. Το έργο θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην προώθηση της καλλιέργειας άνθρακα και στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Το τελευταίο θα επιτευχθεί με την προώθηση της αποτελεσματικής εκ νέου ανάπτυξης δέντρων και θάμνων σε υποβαθμισμένα περιθώρια αγροτεμαχίων και με την υποβοήθηση των διαδικασιών επικονίασης, σε περιοχές με κακή ποιότητα εδάφους και πολύ χαμηλή φυσική βλάστηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://laona.org/the-project-life-agroassis/